background

Aydınlatma Metni

WEB SİTESİ ZİYARETÇİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Değerli Müşterimiz/Ziyaretçilerimiz; Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu olarak Topçu Fermuar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin (“TOPÇU FERMUAR” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan şekilde işlenebilecektir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Şirketimizce kişisel verileriniz; internet sitesine giriş yapmanız halinde sabit/mobil internet ve iletişim cihazlarınızın muhtelif ortamlarda ve yerde kullanımlarından oluşan/edinilen verilerin sistemlerimize kaydedilmesi suretiyle, site üzerindeki her türlü kayıt ve davranışsal işlemlerin sistemlerimize kaydedilmesi vasıtasıyla, site içerisinde yer alan iletişim bilgileri/yöntemleri aracılığıyla tarafımızla iletişime geçilmesi halinde tarafınızca yapılacak paylaşımlardan elde etmektedir. Kişisel verileriniz; hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, veri sorumlusunun meşru menfaati, opsiyonel çerez kayıtlarınız için ise Çerez Politikası kapsamında ve açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak işlemektedir.

Kişisel Verileri İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, inovatif, kaliteli ve uluslararası standartlarda üretim ve satış hizmetlerini vermek amacıyla üstlenilen yükümlülüklerin ifa edilmesi, destek hizmet süreçlerinin yürütülmesi, internet sitesi ziyaretçilerinin veya müşteri sorun ve şikâyetlerinin çözümlenmesi, şirkete ait ticari plan ve iş stratejilerinin belirlenmesi, bilgi ve işlem güvenliğinin tesisi, idari ve adli makamlara mevzuat kapsamında bilgi verilmesi ve kötü amaçlı faaliyetlerin önüne geçilmesi amaçlarıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun belirttiği şartlar kapsamında ve bu okuduğunuz aydınlatma metni/çerez politikası sınırları dâhilinde işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak ve gerekli veri minimizasyonunu sağlanarak; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; hissedarlarımızla, iş ortaklarımızla, iştiraklerimiz ve bağlı şirketlerimiz ve hissedarlarıyla, Şirketimizin yurtiçi ve yurtdışındaki hizmet sağlayıcılarıyla, pazarlama/reklam/analiz hizmeti sağlayıcıları, veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, site kullanımlarını izleme hizmeti sağlayanlar, e-posta sunucu hizmeti sağlayıcıları, bilişim altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, özel iş ortaklığımızın olduğu kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere ayrıca;

 • Denetleme ve durum tespit faaliyetleri için uzmanlar, hukuk büroları ve denetleme firmaları ile düzenleyici ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi için kamu kurumları, sigorta şirketleri, sosyal yardım destek fonları, iş danışmanlarıyla,
 • Yetkili idari ve denetleme kurullarıyla ve/veya diğer yetkili denetleyici kurum ve kuruluşlarla, Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde idari makamlar, adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleriyle işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurt içinde veya yurt dışında işlenebilecektir.

İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verisi işlenen kişi olarak, Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK Mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Verilen eksik veya yanlış işlenmesi halinde düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre kullanmak için ise kvkk@topcufermuar.com.tr iletişime geçebilir veya https://www.topcufermuar.com/ adresinde yer alan “Başvuru Formu”nu doldurup;

 • “Sanayi Mahallesi Gür Sokak No: 11a/ Güngören İstanbul” adresine bizzat getirebilir,
 • Belirtilen adrese, ıslak imzalı olarak noter kanalıyla gönderebilir,
 • topcufermuar@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

Başvuruda ad, soyad, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu yer almalıdır.